دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است

ظرف چند روز آینده یکسری نوشته‌ها را که مایلم یکجا داشته باشم به اینجا منتقل میکنم تا کم‌کم چراغ این وبلاگ را روشن کنم. یکسری از نوشته‌های سابق هم فعلن جایشان اینجا خوب است.