آشتی ملی

وقتی در یک بازی دست پایین را داری باید امتیاز بدهی تا طرفت امتیاز بدهد. گفتن «آشتی آشتی» بدون دادن امتیاز واقعی بیفایده است. البته فکر کنم آنها که اول بار گفته‌اند «آشتی ملی» حواسشان به این هست، اما بدنه هواخواه محصورین نه چندان. (قضاوت از روی اوضاع فضای مجازی)
اگر کمی واقعی‌تر ببینیم اصلن «رفع حصر» آنقدرها خواست ملی نیست که «آشتی ملی» بخواهد. از آنطرف مجموعه اعتدالگرا که نقش مثلن وکیل مدافع و پل جریان اصلاحات با نظام را دارد دلیلی نمیبیند که امتیاز مهمی به سایر بازیگران سیاسی کشور بدهد و به رفع حصر راضی شان کند، سهل است از ادامه حصر نفع غیرمستقیمی هم میبرد. هم برای حاکمیت قابل اعتمادتر است هم نگران تندروی اصلاحطب‌ها نیست. چند نفر بیشتر به دولت رای میدهند اگر رفع حصر کند؟ دوره بعد همینها رقیب نخواهند شد؟ همین حالت بیم و امید و هیجان برای دولت مطلوبتر نیست؟

خلاصه من امید ندارم به رفع حصر و سیاستمداران ما به طور معمول تنگ نظرتر از این حرفها هستند. البته کاش اینها که گفتم غلط باشد.